فهرست مطالب

۱ . واگنر

۱- ۱ . سندپلانت

۲- ۱ . قالب گيري

۳- ۱ . ذوب ريزي

۴- ۱ . سنگ زني

۵- ۱ . كنترل

۲ . ديزاماتيك

۱- ۲ . سند پلانت

۲- ۲ .قالب گيري

۳- ۲ . ذوب ريزي

۴- ۲ . سنگ زني

۳ . BMM

۱- ۳ . سند پلانت

۲- ۳ . قالب گيري

۳- ۳ . ذوب ريزي

۴- ۳ . سنگ زني

۴ . قالب دستي

۵ . قسمت هاي فرعي

۱- ۵ .ماهيچه سازي

۲- ۵ . ذوب

۳- ۵ . سنگ زني

۴- ۵ . كنترل

0/5 ( 0 نظر )

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.