فهرست مطالب

فصل او ل

فرآيند هاي  قالبگيري در كارخانه ريخته گري

ماسه قالبگيري

انواع ماسه مصرفي

فرآيندهاي قالبگيري و مواد مصرفي براي قالبگيري

خواص عمومي مواد قالبگيري

مخلوط ماسه قالبگيري چدن خاكستري

انواع قالب هاي مورد استفاده در كارخانه ريخته گري

۱- قالب هاي ماسه اي (موقت)

۱-۱- مشخصات مواد قالبگيري موقت

۱-۲- انواع ماسه (مواد قالبگيري موقت)

۱-۳- ماسه سيليس (كوارتز)

۱-۴- دانه بندي ماسه هاي قالبگيري

۲-  قالب هاي دائم

انواع روشهاي قالبگيري

قالبگيري Wagner

قالبگيري B.M.M

قالبگيري F.D.C

قالبگيري Disa Matic

قالبگيري دستي

نكات قابل توجه در موقع ماسه سازي براي قالبگيري

نكات قابل توجه در قالبگيري

فصل دوم

آلياژهاي آهني

چدنها

شارژ كوره

شرايط افزودن مواد جوانه زا

اثر عناصر آلياژي در آلياژهاي آهني

كوره هاي ريخته گري در كارخانه

كوره هاي القايي

تقسيم بندي كوره هاي القايي از لحاظ نوع قرار گيري كويل ها

كوره هاي القايي بدون هسته

كوره هاي القايي با هسته

تقسيم بندي كوره هاي القايي از لحاظ نوع فركانس اعمالي

كوره هاي القايي با فركانس برق شهر

كوره هاي القايي با فركانس متوسط

كوره هاي القايي با فركانس بالا

كوره هاي القايي با فركانس متعدد

اهميت فركانس در كوره هاي القايي

مراحل ذوب گيري و بار ريزي در كارخانه ريخته گري

مواد مصرفي به عنوان پوشش نسوز در كوره هاي القايي

نسوز كوبي

زينتر كردن مواد نسوز

 

فصل سوم

ماهيچه سازي

خواص عمومي ماسه ماهيچه

خواص اختصاصي ماسه ماهيچه

ماسه خشك‌كني

مخلوط سازي ماسه

چسبهاي ماهيچه‌سازي

مواد افزودني به ماسه ماهيچه

روش ساخت ماسه ماهيچه

ماهيچه‌سازي به روش ماشيني

دستگاههاي هات باكس

دستگاههاي كلد باكس

دستگاههاي فاتا

عيوب ماهيچه

پليسه‌گيري

بتونه‌كاري

رنگ يا پوشان ماهيچه و قالب

مشخصات رنگ يا پوشان ماهيچه و قالب

روشهاي رنگ‌كاري

حمل و نقل ماهيچه

انبار كردن ماهيچه

مونتاژ كردن ماهيچه

عواملي از ماهيچه‌سازي كه باعث در قطعه ريخته‌گري مي‌شود

 

فصل چهارم (نتايج بررسي هاي عملي)

نتايج حاصله از بررسي قطعات ريختگي در كارخانه ريخته گري

عيوب قطعات ريخته گري در كارخانه ريخته گري

۱٫عيوب ناشي از ماسه قالب و ماسه ماهيچه

۲٫عيوب مربوط به ماهيچه و رنگ ماهيچه

۳٫عيوب مربوط به پرس قالب و ساخت ماسه

۴٫عيوب ماهيچه گذاري و جفت كردن درجه و وزنه گذاري

۵٫عيوب مربوط به ذوب و مذاب ريزي

 

0/5 ( 0 نظر )

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.