عنوان مطالب:

انتخاب پمپ هاي سانتريفوژ

بازده

هــد

محاسبه ي هد کل سيستم در واحد متريک

هد فشار

هد قطع و وصل، چگونگي محاسبه ي آن

هد سرعت

توليد گرما در سطوح آبند

هد توليدي در پمپ

خمش شفت، فرمول L3/D4

محاسبات انحراف شفت

محاسبه ي هد مکش مثبت خالص قابل دسترسي در واحد USCS

سه فرمول يا روشي که ميزان انحراف شفت را بيان مي کنند

تعادل سيل هاي مکانيکي

محاسبات انحراف شفت

5/5 ( 1 نظر )

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.