فهرست مطالب:

 

فصل ۱- کلياتي پيرامون سيستم­هاي تهويه مطبوع

۱-۱ نکات عمومي در صنعت تأسيسات

۱-۱-۱ عوامل مؤثر در تعيين يک سيستم تهويه مطبوع

۱-۱-۲ ملاحظاتي در خصوص طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع

۱-۲ تهويه مطبوع

۱-۳ انواع سيستم­هاي تاسيسات تهويه مطبوع

۱-۳-۱ سيستم حجم ثابت

۱-۳-۱-۱ مزاياي سيستم حجم ثابت

۱-۳-۱-۲معايب سيستمهاي حجم ثابت

۱-۳-۲ سيستم هاي حجم متغير(VAV)

۱-۳-۲-۱ مزاياي سيستم حجم متغير

۱-۳-۲-۲ معايب سيستم حجم متغيير

۱-۳-۳ سيستم­هاي ادغام شده از دو سيستم

۱-۳-۴ سيستم­هاي تمام آبي

۱-۳-۵ سيستمهاي آبي- هوايي

۱-۳-۶ سيستمهاي تک واحدي

۱-۳-۷ سيستم­هاي سرمايش تبخيري

۱-۳-۹ نتيجه­گيري

 

فصل ۲ – انواع سيستم­ها و تجهيزات تهويه مطبوع برای سالن

۲ -۱ تقسيم­بندي تجهيزات

۲-۱-۱ تجهيزات هواسازي

۲-۱-۲ تجهيزات انتهايي

۲-۱-۳ تجهيزات مابين و متعلقات

۲-۱-۴ تجهيزات کنترل و اطمينان

۲-۲ بررسي انواع سيستم­هاي معمول تأمين و توزيع حرارت و برودت

۲-۲-۱سيستم کولر آبي براي سرمايش و رادياتور جهت گرمايش

۲-۲-۲ استفاده از فن کويل براي تامين سرمايش و گرمايش

۲-۲-۲-۱ استفاده از چيلر ضربه­اي و ديگ آب گرم

۲-۲-۲-۲ استفاده از چيلر جذبي و ديگ آب گرم

۲-۲-۲-۲-۱ چيلرهاي جذبي

۲-۲-۲-۲-۲ مواد خام اوليه جهت ساخت چيلر جذبي

۲-۲-۲-۲-۳ نحوه عملکرد چيلر جذبي

۲-۲-۳ چيلرهاي تراکمي

۲-۲-۳-۱ چيلرهاي تراکمي آبي

۲-۲-۳-۲ چيلرهاي تراکمي هوايي

۲-۲-۳-۳ دلايل برتري سيستم جذبي به تراکمي

۲-۲-۲-۴ استفاده از چيلر شعله مستقيم

۲-۲-۲-۵ استفاده از روش ايرواشر

۲-۲-۲-۶ استفاده از تهويه طبيعي بجاي تهويه مکانيکي

۲-۲-۲-۷ استفاده از هواساز

۲-۲-۸ سيستم سقف سرد

۲-۲-۸-۱ نحوه عملکرد سيستم سقف سرد

۲-۲-۸-۲ اجزائ  مدار سيستم سقف سرد

۲-۲-۸-۳ بررسي مزايا و معايب سيستم سقف سرد

۲-۲-۹ پکيج يونيت

۲-۲-۱۰انواع سيستم های موجود جهت گرمایش سالن های بزرگ

۲-۲-۱۰-۱ سيستم گرمايش کفي

۲-۲-۱۰-۱-۱مزاياي استفاداز سيستم تهويه مطبوع زير كف

۲-۲-۱۰-۲ گرماتاب

۲-۲-۱۰-۳ بخاري کارگاهي

۲-۲-۱۰-۴ کوره هوای گرم

 

0/5 ( 0 نظر )

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.