انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری – بخش دوم

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری   (بخش اول) (بخش دوم) (بخش سوم)   3-3- فصل های پایان نامه / رساله   3-3-1 - فصل اول: مقدمه الف- هدف: هدف از فصل مقدمه در  نجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام رساله دکتری ، شرح مختصر موضوع تحقیق و اهمیت آن با شاره ای کوتاه به روش و مراحل تحقیق است.   ب- محتوا: جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام رساله دکتری محتوا به ترتیب شامل موارد زیر است: تعریف یا تاریخچه موضوع: بیان مساله و معرفی موضوع تحقیق است که بر اساس...
ادامه مطلب

انجام پایان نامه ارشد و پایان نامه دکتری – بخش سوم

پایان نامه دکتری
انجام پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری   (بخش اول) (بخش دوم) (بخش سوم)   3-3- فصل های پایان نامه / رساله   3-3-3- فصل سوم: روش تحقیق الف- هدف شرح کامل روش تحقیق در انجام پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری است ب- محتوا محتوا در این فصل از  انجام پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری به ترتیب شامل موارد زیر است: علت انتخاب روش: دلیل با دلایل انتخاب روش تحقیق را تشریح می کند تشریح کامل روش تحقیق در زیر به تعدادی از روش های تحقیق مورد استفاده در پایان...
ادامه مطلب