مقاله چیست؟

مقاله چیست
مقاله چیست؟ در ابتدای موضوع نیاز می باشد ، تعاریف مختلفی که از مقاله در متون علمی درج شده است اشاره ای کوتاه شده و با توجه به تعاریف به معرفی هر یک از بخش های مقاله علمی پرداخته شود:   مقاله یک بخشی یا قسمتی از یک  نوشته است که طبق دانش علمی یک شخص نسبت به یک موضوع خاص که به عنوان نویسنده مقاله مطرح می شود ، نگارش و نوشته می شود. مقاله نوشته و یا یادداشتی است که به تجزیه و تحلیل یک موضوع خاص می پردازد که معمولا این موضوع در عنوان مقاله مطرح می گردد. مقاله یکی از روش ها و...
ادامه مطلب