انجام پایان نامه ارشد و پایان نامه دکتری – بخش سوم

پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری

 

(بخش اول) (بخش دوم) (بخش سوم)


 

۳-۳- فصل های پایان نامه / رساله

 

۳-۳-۳- فصل سوم: روش تحقیق

الف- هدف

شرح کامل روش تحقیق در انجام پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری است

ب- محتوا

محتوا در این فصل از  انجام پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری به ترتیب شامل موارد زیر است:

 • علت انتخاب روش: دلیل با دلایل انتخاب روش تحقیق را تشریح می کند
 • تشریح کامل روش تحقیق

در زیر به تعدادی از روش های تحقیق مورد استفاده در پایان نامه ارشد و پایان نامه دکتری اشاره شده است:

 • روش تحقیق آزمایشگاهی: توصیف کامل برنامه ی آزمایشگاهی شامل مواد مصرفی ونحوه ساخت نمونه ها، شرح آزمایشها شامل نحوه ی تنظیم و آماده سازی آزمایش ها و دستگاه های مورد استفاده و دقت و نحوه ی کالیبره کردن، شرح دستگاه ساخته شده ( در صورت ساخت) و ارائه روش اعتبار سنجی
 • روش تحقیق آماری: توصیف ابزارهای گردآوری اطلاعات کمی و کیفی، اندازه ی نمونه ها، روش نمونه برداری، تشریح مبانی روش آمار و ارائه ی روش اعتبار سنجی
 • روش تحقیق نرم افزار نویسی: توصیف کامل برنامه نویسی ، مبانی برنامه و ارائه ی روش اعتبارسنجی
 • روش تحقیق مطالعه موردی: توصیف کامل محل و موضوع مطالعه، علت انتخاب مورد و پارامترهای تحت ارزیابی قرار داده می شوند، و ارائه ی روش اعتبارسنجی
 • روش تحقیق تحلیلی یا مدلسازی: توصیف کامل مبانی یا اصول تحلیل یا مدل و ارائه ی روش اعتبار سنجی
 • روش تحقیق میدانی:چگونگی دستیابی به داده ها در میدان عمل و نحوه ی برداشت از پاسخ های دریافتی

 

پ) ضوابط

– این فصل بسته به نوع روش تحقیق و با صلاحدید و نظر استاد راهنما می توان مواد و روش ها نام بگیرد.

– این فصل حدود ۱۵ صفحه است.

 

فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها


فصل چهارم از انجام پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری شامل بررسی نتایج و همچنین تفسیر آن می شود که زیر به تفصیل راجع به آن توضیح خواهد داده شد:

الف- هدف

داده ها ، نتایج و تفسیر آنها در فصل چهارم ارائه می شود.

ب) محتوا

به ترتیب شامل موارد زیر است:

 • تولید داده ها: ارائه ی داده ها و نتایج به صورت تابعی از پارامترهای مستقل است.
 • ارتباط بین داد ها و تحلیل و تفسیر آنها: در صورت امکان، ارتباط بین پارامترهای مستقل و تحلیل و تفسیر آنها بر مبنای علمی ارائه می شود.

پ) ضوابط

– تفاوت تضاد یا تطابق بین نتایج تحقیق با نتایج دیگر محققان باید ذکر شود.

– تفسیر و تحلیل نتایج نباید بر اساس حدس و گمان باشد، بلکه باید بر مبنای نتایج عملی استحراج شده از تحقیق و یا استناد به تحقیقات دیگران باشد.

– در ارائه نتایج با توجه به راهنمای کلی نگارش فصل ها، تا حد امکان ترکیبی از نمودارها و جدول استفاده شود.

 • با توجه به حجم و ماهیت تحقیق و با صلاحدید استاد راهنما، این فصل میتواند تحت عنوانی دیگر بیاید یا به دو فصل جداگانه با عناوین مناسب، تفکیک شود.
 • در صورتی که حجم داده ها زیاد باشد، بهتر است به صورت نمودار یا در قالب ضمیمه ارائه گردد و فقط نمونه ها در متن آورده شود.
 • این فصل فقط باید به حمع بندی دست آوردهای فصل های چهارم و پنجم محدود و از ذکر موارد جدید در آن خودداری شود. در عنوان این فصل، به جای کلمه تفسیر می توان از واژگان بحث و تحلیل هم استفاده کرد.
 • این فصل حدود ۴۰ صفحه است.

 

 

فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات


فصل پنجم از انجام پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری شامل جمع بندی و همچنین ارائه پیشنهادات می شود که زیر به تفصیل راجع به آن توضیح خواهد داده شد:

الف- هدف

ارائه خلاصه ای از یافته های تحقیق جاری است.

ب- محتوا

به ترتیب شامل موارد زیر است:

 • جمع بندی : خلاصه ای از تمام یافته ها و دست آوردهای تحقیق جاری است.
 • نوآوری: نوآوری تحقیق را بر اساس یافته های آن تشریح می کند
 • پیشنهاد ها: عناوین و موضوعات پیشنهادی را برای تحقیقات آتی بیشتر در زمینه مورد بحث در آینده ارائه می کند.

 

پ- ضوابط

 • این فصل می تواند حاوی یک مقدمه شامل مروری اجمالی بر مراحل انجام تحقیق باشد( حدود یک صفحه)
 • مطالب پاراگراف بندی شود و هر پاراگراف به یک موضوع مستقب اختصاص یابد.
 • فقط به ارائه یافته ها و دست آوردها بسنده شود و از تعمیم بی مورد نتایج خودداری شود.
 • از ارائه جدول و نمودارها اجتناب شود
 • از ارائه عناوین کلی در حوزه ی تخقیق و پیشنهاد تحخقیقات آتی خودداری شود و کاملا در چارچوب و زمینه ی مربوط به تحقیق جاری باشد
 • این فصل حدود ۵ صفحه است.

 


جهت مطالعه بخش های قبلی می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید:

(بخش اول) (بخش دوم) (بخش سوم)


 

دیدگاهتان را بنویسید